netwerk van merkleiders

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
Welkom op de officiële website van bvA netwerk van merkleiders, hierna te noemen bvA.

Deze site informeert over de standpunten en activiteiten van de vereniging bvA. Daarnaast bieden wij via deze website een aanvulling op de diensten en informatie aan individuele leden. De site kent naast het openbare gedeelte een besloten gedeelte dat alleen door bvA leden kan worden geraadpleegd. Het besloten gedeelte geeft toegang aan leden via een door ons toegekende gebruikersnaam en password.

BvA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website worden aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn direct van kracht na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen hiernaar vanuit deze website.

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de condities en bepalingen zoals hierna genoemd en zoals deze in de gebruiksvoorwaarden staan.

Het Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Neem voor nadere informatie contact met ons op via telefoonnummer 020-798 88 50 of e-mail naar info@bva.nl.

2. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die beschikbaar is op het besloten gedeelte van deze website, is niet-publiek en exclusief voor bvA leden. Daaron is het leden van bvA, die over een gebruikersnaam en password beschikken, niet toegestaan om deze gegevens aan anderen over te dragen en/of te doen beschikken zonder dat een bevoegde persoon van bvA daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien een password, om welke reden dan ook, aan anderen dan aan degene aan wie het password is toegekend, bekend is geworden, dan is het de verantwoordelijkheid van het bvA lid aan wie het password is toegekend om ons onmiddellijk schriftelijk te informeren en een verzoek in te dienen om het password te veranderen.

3. Auteursrecht
De website www.bva.nl is eigendom van bvA.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede inbegrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en de geluiden, behoren toe aan bvA, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende tekst.

De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bvA worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

3.1 Merken en beelden
Alle merken, beelden en logo's op deze website zijn eigendom van bvA of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bvA is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, beelden en logo's, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover dat nodig is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

3.2 Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Bva worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor gebruikersgemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. BvA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of voor de informatie, software, producten en services die op deze sites verkrijgbaar zijn.

De vermelding van hyperlinks naar de website van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van bvA van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met derden die deze sites exploiteren.

3.3 Software
Alle software die vanaf de bvA website kan worden gedownload is auteursrechtelijk beschermd werk van bvA of haar licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.

Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloaden, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.

Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

3.4 Inbreuk op overige rechten
Het is niet toegestaan om via de bvA website informatie op enige wijze te openbaren of te versturen die een inbreuk kunnen maken op het auteursrecht of enig ander recht van personen of rechtspersonen. Onmiddellijk nadat de hiervoor genoemde (mogelijke) rechtsschending aan ons bekend is geworden, zal de informatie die deze (mogelijke) rechtsschending veroorzaakt van de bvA website worden verwijderd.

Belanghebbenden die van mening zijn dat informatie op de bvA website inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht kunnen contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-79 88 850 of e-mail info@bva.nl .

4. Disclaimer
BvA heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

BvA en haar werknemers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indrect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. BvA behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.